@Wabnic - 2017

Zakładanie spółki z o.o.  Opole

 

 

Zakładanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z o.o. stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia biznesu. Jeśli są dobrze prowadzone mogą być niezwykle dochodowe i dynamicznie się rozwijać. By sprawnie funkcjonowały, trzeba od początku dobrze zaplanować „narodziny” takiej spółki. Obecnie mamy dwie możliwości założenia Spółki z o.o.- tradycyjnie oraz przez Internet. W tej zakładce omówimy klasyczną procedurę założenia spółki. (zainteresowanych rejestracją spółki przez Internet zapraszamy do zakładki: Rejestracja spółki z o.o. przez Internet)

Oto garść podstawowych informacji jak założyć Spółkę z o.o.:

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może utworzyć jedna albo więcej osób (fizycznych lub prawnych) w każdym celu prawnie dopuszczalnym, z wyłączeniem innej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to spółka kapitałowa, w której wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych, a wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.
Za zobowiązania spółki wspólnicy nie odpowiadają.
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga formy szczególnej – aktu notarialnego.
Ponadto umowa powinna określać siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział oraz liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników.
Jakiekolwiek korzyści przyznane dodatkowo wspólnikowi lub nałożone na wspólnika inne obowiązki wobec spółki, należy dokładnie określić w umowie, pod rygorem bezskuteczności wobec spółki. Także przewidywane udziały o szczególnych uprawnieniach jak na przykład prawo głosu, prawo do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki muszą być określone w umowie spółki.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd, który także prowadzi sprawy spółki. Członkami zarządu mogą być osoby powołane spośród wspólników lub spoza ich grona. Sposób reprezentacji spółki przez zarząd wieloosobowy jest określony w umowie spółki, a w braku takiego postanowienia, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Za zgodą wszystkich członków zarząd spółki może powołać prokurenta, a prawo do jego odwołania przysługuje każdemu członkowi zarządu.

Zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd zgłasza do sądu rejestrowego właściwego względu na siedzibę spółki.

Wniosek rejestrowy składa się na urzędowym formularzu KRS-W3, a wraz z nim formularze załączników: KRS-WE – dot. wspólników spółki, KRS-WM- z danymi o przedmiocie działalności spółki oraz KRS-WK – o osobach uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

Może zajść potrzeba złożenia także innych formularzy na przykład przy utworzeniu oddziałów spółki czy powołaniu prokurentów, których symbole są wskazane w druku wniosku rejestrowego. Formularze podpisują wszyscy członkowie zarządu. Do wniosku należy, bez wezwania, dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej -500 zł oraz opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł.
Oprócz wymaganych formularzy i dowodów opłat do zgłoszenia należy załączyć następujące dokumenty (w oryginale lub poświadczonych urzędowo odpisach):

  • - umowę spółki,
  • - listę wspólników, w której należy podać imię i nazwisko albo firmę i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów, a w przypadku, gdy do rejestru  zgłoszono spółkę jednoosobową także wzmiankę, że jest on jedynym wspólnikiem spółki,
  • - oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,
  • - poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki (członków zarządu i prokurentów),
  • - dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, jeżeli o powołaniu nie stanowi umowa spółki.

  • Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Zainteresowanych pomocą przy zakładaniu Spółki z o.o. zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. VIMbiuro w Opolu pomaga przy podejmowaniu decyzji dotyczących szczegółów umowy spółki, podpowiadamy najlepsze rozwiązania dla potrzeb klientów. Opracowujemy umowy spółek, przygotowujemy pełną dokumentację do rejestracji w KRS, US, GUS, ZUS.

Służymy naszym biurem wirtualnym, księgowością, doradztwem prawnym.

Dalsze informacje pod numerem telefonu +48 692 353 297